Ontwikkeling overgang naar Groot Rotterdam.

Geachte leden,
Wij willen u hierbij graag volledig informeren over de recente ontwikkelingen van de hengelsport-activiteiten van onze vereniging die met ingang van 1-1-2019 worden voortgezet als afdeling van HSV Groot Rotterdam.
Tijdens onze algemene ledenvergadering van 2017 hebben wij als bestuur, na uitvoerige uitleg van onze motivatie aan de leden (o.a. het ontbreken van animo bij leden om nog bestuurslid, vrijwilliger en/of controleur te worden, de continuïteit van de hengelsportactiviteiten etc.), de intentie geuit om samen te gaan met HSV Groot Rotterdam. De leden hebben hier positief op gereageerd en ons mandaat gegeven om verdere stappen te ondernemen. In de algemene ledenvergadering van 2018 is de stand van zaken toegelicht.
In 2017 en 2018 zijn de dagelijkse besturen van beide verenigingen regelmatig bijeen geweest om van gedachten te wisselen over deze intentie. Een en ander heeft geresulteerd in het besluit om met ingang van 1-1-2019 een afdeling van HSV Groot Rotterdam te worden. Als gevolg hiervan zal HSV Groot Rotterdam onze complete ledenadministratie overnemen. Eind oktober van dit jaar zult u van HSV Groot Rotterdam een brief voor betaling van de contributie voor 2019 toegezonden krijgen. Leden die nu ook al lid zijn van Groot Rotterdam behoeven natuurlijk maar één maal de contributie te betalen.
Het opgaan als afdeling binnen HSV Groot Rotterdam biedt vele voordelen, zoals:
– De zekerstelling van het voortbestaan van de hengelsportactiviteiten van T’Pluimpie;
– Het beschikbaar komen van een enorm areaal aan viswater. Te weten al het viswater van Groot Rotterdam (inclusief al de gemeentewateren in Rotterdam, Albrandswaard en Barendrecht, welke allemaal zijn inbegrepen in de vergunning van Groot Rotterdam). Alsmede het viswater van haar zusterverenigingen s’Gravenhaagse Hengelsportvereniging en Sportvisserij Belangen Delfland;
– De expertise binnen Groot Rotterdam op het gebied van het organiseren van workshops, jeugdactiviteiten, competities etc.. De aanwezige kennis van alle aspecten binnen de hengelsport waaronder ook het vliegvissen.
Binnen de website van Groot Rotterdam krijgen we een aparte afdeling voor T’Pluimpie in eigen beheer. Daardoor blijft onze identiteit behouden. Voor onze activiteiten en de huur van ons clubhuis krijgen we jaarlijks een budget van Groot Rotterdam.
Binnenkort zal ook HSV Groot Rotterdam u per brief over het een en ander informeren.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en dat u , net zoals wij en de leden die ingestemd hebben, deze verandering als positief ervaart.

Het Bestuur.