Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HENGELSPORTVERENIGING ‘T PLUIMPIE TE RHOON.
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt, tenzij anders vermeld, aan de navolgende woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht:

Hengelsportvereniging:  de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging genaamd: Hengelsportvereniging ‘t Pluimpie.
Vestigingsplaats: Albrandswaard
Statuten: de Statuten van de vereniging
Huishoudelijk reglement:  het huishoudelijk reglement van de vereniging
Lid: een lid van de vereniging
Ledenvergadering: de Algemene Ledenvergadering van de leden
Verenigingsjaar: van 1 januari t/m 31 december

AANVANG LIDMAATSCHAP
Artikel 2

Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het betreffende verzoek van het aspirant-lid is ingewilligd, tenzij het toelatingsbesluit anders bepaalt.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 3

 1. Opzegging door een lid van de vereniging geschiedt schriftelijk en ondertekend voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
 2. Afvoering van een lid geschiedt van rechtswege indien het lid ook na aanmaning, en wel binnen 28 dagen na deze aanmaning, niet voldoet aan haar financiële verplichting tegen de vereniging. Na afvoering kan het lid wederom lid worden van de vereniging na een besluit daaromtrent van het bestuur en wel onder door het bestuur vast te stellen condities.

ONTZETTING – ROYEMENT – SCHORSING
Artikel 4

 1. Ontzetting of royement geschiedt door een besluit van de algemene ledenvergadering. Royement of ontzetting kan voorafgegaan worden door schorsing van een lid, welke schorsing plaatsvindt door het bestuur van de vereniging. De uitvoering van ontzetting of royement geschiedt door het bestuur van de vereniging nadat de door de algemene ledenvergadering gekozen royementscommissie advies heeft uitgebracht.
 2. Redenen van royement, ontzetting en schorsing zijn:
  1. het in strijd handelen met of niet naleven van de statuten, huishoudelijk reglement of verenigingsbesluit;
  2. het ernstig schaden van de belangen van de sportvisserij in het algemeen of de vereniging in het bijzonder.
 3. Een voorstel tot royement, ontzetting of schorsing wordt door het bestuur gedaan en wordt aan het betrokken lid onverwijld bij aangetekend schrijven verteld, waarbij tevens de reden van het voorstel tot strafoplegging bekend gemaakt wordt en de bezwaar / vervolgprocedure bij behandeling van de zaak.
  1. Door de vereniging uitgegeven vergunningen en/of andere bescheiden dient na dagtekening van in artikel 4 lid 3 bedoeld schrijven door het lid binnen een termijn van 7 dagen ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging.
 4. Op de eerste algemene ledenvergadering na het tijdstip van de schorsing kan het geschorste lid, wanneer de schorsing niet is opgeheven, door het bestuur voor royement worden voorgedragen.
 5. Geschorste leden kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van de vereniging, als lid worden aanvaard indien zij aan alle uit het eerdere lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan. Geroyeerde leden kunnen alleen na een besluit van de algemene ledenvergadering opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten.
 6. Een royementscommissie wordt gekozen door de algemene ledenvergadering voor de tijd van drie (3) jaar.
 7. De leden van deze commissie mogen geen bestuurslid zijn en dienen haar besluitvorming schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur.

BESTUURS – EN COMMISSIELEDEN
Artikel 5

 1. Bestuurs- en commissieleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kandidaatstelling voor zodanig lidmaatschap kan geschieden door het bestuur van de vereniging of door een lid. De kandidaten moeten zich voor de verkiezing bereid verklaren een dergelijke functie te bekleden; mochten zij op de betreffende vergadering niet aanwezig zijn dan zullen zij van tevoren schriftelijk hun bereidstelling kenbaar gemaakt dienen te hebben. Verkiezingen van dagelijks bestuursleden kan uitsluitend in hun aanwezigheid gebeuren.
 2. Verkiezing van commissieleden geschiedt door de algemene ledenvergadering. In een commissie kunnen taken en functies van de commissieleden in onderling overleg worden verdeeld.
 3. Leden van het bestuur en commissies moeten lid van de vereniging zijn, behoudens de statutaire bevoegdheid een (1) bestuurslid buiten de leden te benoemen ingevolge artikel 11, lid 2 van de statuten.
 4. Een commissie bestaat uit tenminste drie (3) leden.

BESTUUR
Artikel 6

 1. De samenstelling van het bestuur wordt elk jaar uiterlijk 1 juli aan de leden medegedeeld.
 2. De taak van het bestuur is in het bijzonder:
  1. de controle op de naleving van statuten, huishoudelijk reglement en verenigingsbesluiten;
  2. het doen vertegenwoordigen van de vereniging in actie, overleg en overkoepelende organisaties/lichamen, voor zover zich bewegende op het terrein van de vereniging;
  3. het vaststellen van de datum van de algemene ledenvergadering en het bepalen van de agenda van die vergadering.
 3. Leden van het bestuur kunnen door de algemene ledenvergadering uit hun functie worden ontzet. Een gemotiveerd voorstel hiertoe kan gedaan worden door tenminste acht (8) leden en is aangenomen wanneer een meerderheid van de algemene ledenvergadering hiermee instemt. Een dergelijk voorstel kan alleen worden gedaan om dezelfde redenen als waarom volgens die huishoudelijk reglement een lid van de vereniging kan worden geschorst of geroyeerd. Uit hun functie ontzette bestuursleden verliezen het recht deel te nemen aan vergaderingen van het bestuur c.q. de commissies waarin zij als bestuurslid eventueel zijn gekozen.
 4. Het bepaalde in lid 3 is evenzeer van toepassing op commissieleden. Het bestuur is gerechtigd in tussentijdse vacatures van commissieleden te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

WERKZAAMHEDEN BESTUURSLEDEN
Artikel

 1. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:
  1. de voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergadering. Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van door de ledenvergadering genomen besluiten. Hij tekent na goedkeuring de notulen van de ( leden / besturen ) vergaderingen samen met de secretaris. Hij vertegenwoordigt de vereniging in overkoepelende organisaties / lichamen en overheidsinstanties, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen, behalve tot de vergadering van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn beleid, het bestuursbeleid of de werk / handelswijze van een der overige bestuursleden te doen, tenzij genoemde commissie daarom verzoekt en hem daartoe uitnodigt;
  2. de secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen bestuur en leden, voor het goed functioneren van de reglementair gevormde commissies, voor de zorgvuldige voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij is verantwoordelijk voor de notulering van de vergaderingen en tekent, na goedkeuring, de notulen samen met de voorzitter. Het archief van een commissie of de secretaris worden opgevraagd;
  3. de penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de verenigingsfinanciën. Hij verzorgt na afloop van het boekjaar de balans, rekening van lasten en baten, evenals de begroting. Hij bewaakt de begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding hiervan direct op de hoogte. Hij tekent samen met de secretaris of voorzitter alle giro/bankcheques die een door het bestuur overeengekomen bedrag te boven gaan. Hij draagt zorg dat de contante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden. De administratie kan zonodig zonder opgaaf van redenen door het bestuur bij de penningmeester worden opgevraagd ter inzage;
  4. voor de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester kan vanuit de overige bestuursleden een plaatsvervanger worden aangewezen;
  5. het lid van een commissie wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een bepaalde verenigingstaak.
 2. Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aangewezen, voor zover daar reglementair niet op andere wijze in is voorzien.
 3. Wanneer een bestuurslid langer dan zes (6) maanden is verhinderd zijn functie te vervullen wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Indien de verhindering een gevolg is van ziekte dan heeft het bestuur het recht deze termijn tot twaalf (12) maanden te verlengen.

Artikel 8

 1. Bestuurslid is men voor de tijd van twee (2) jaar. Na afloop van deze termijn is men hernoembaar.
 2. Bestuursvergaderingen worden tenminste vier (4) maal per jaar gehouden. Oproepingen hiervoor geschieden schriftelijk, tenminste één (1) week van tevoren, onder vermelding van de agenda. Eventueel daarbij behorende bijlagen dienen binnen dezelfde termijn bij de bestuursleden in het bezit te zijn.
 3. Voor het nemen van een besluit in de bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste drie (3) bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit ter zake van dezelfde aangelegenheid al eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering moest worden uitgesteld. In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijkse bestuur een besluit genomen, voor zover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling te worden gedaan.
 4. Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken in de regel mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Elk bestuurslid heeft één (1) stem. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.
 5. Bestuursleden hebben het recht staande de vergadering agendapunten in te brengen, mits met toestemming van de voorzitter. Ordevoorstellen mogen te allen tijde worden ingebracht.

LEDENVERGADERING – OPROEP
Artikel 9

 1. Ledenvergaderingen worden, tenzij het een bijzondere ledenvergade- ring is, tenminste 14 dagen van tevoren aangekondigd in overeenstemming met de bepalingen dienaangaande in de statuten.
 2. Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in te dienen, doch dit dient wel schriftelijk bij de secretaris te geschieden uiterlijk een (1) week voor de vergadering.
 3. In de ledenvergadering kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een vergadering, indien hiertoe door tweederde ( 2/3) deel van de aanwezige leden wordt besloten, agendapunten toevoegen. De voorzitter bepaalt op welk moment de vergadering de aldus ingelaste agendapunten zal behandelen.

ORDE VAN DE VERGADERINGEN
Artikel 10

 1. Toegang tot de vergadering hebben de leden en de jeugdleden van de vereniging, alsmede de begunstigers.
 2. In de vergadering wordt behalve door de voorzitter het woord gevoerd door de leden en, met toestemming van de voorzitter, door anderen.
 3. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.
 4. Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk en stemmen over zaken in de regel mondeling.
 5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde tellen niet mee. Aan een schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie (3) leden vooraf.

VERGADERINGEN VAN BESTUUR / COMMISSIES EN LEDEN
Artikel 11

 1. De vergadering van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van de vergadering en voor het democratisch verloop daarvan. Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan driemaal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd een lid die de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan zonodig de vergadering verdagen of schorsen. Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is besteed kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming c.q. bespreking van het volgende agendapunt.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering van de vergaderingen, voor de correspondentie en het beheer van het verenigingsarchief.
 3. Bestuurs en commissieleden zijn ten aanzien van hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht.

GELDMIDDELEN
Artikel 12
Het jaarlijkse bedrag aan contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks te worden voldaan voor 1 december voor het volgende jaar.

FINANCIELE JAARSTUKKEN
Artikel 13

 1. Financiële jaarstukken worden gecontroleerd door een door de vereniging in te stellen financiële commissie en, indien mogelijk, door een registeraccountant, welke beiden onafhankelijk van elkaar van hun bevinding verslag opmaken.
 2. Het bestuur biedt de stukken met vorengenoemde verslagen aan de leden ter vaststelling aan op de algemene ledenvergadering.

ERFSTELLINGEN – SCHENKINGEN
Artikel 14

 1. Erfstellingen zullen niet anders dan over het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard.
 2. Schenkingen kunnen door de vereniging alleen met toestemming van de algemene ledenvergadering worden aanvaard.

VERGOEDINGEN
Artikel 15
De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de vereniging een bedrag per jaar te vergoeden voor de aan de vervulling van de functie onvermijdelijk verbonden kosten.

FINANCIELE COMMISSIE
Artikel 16

 1. De commissie bestaat uit drie (3) leden en zij komt een (1) maal per jaar bijeen ter controle van de administratie, meer in het bijzonder van de financiële administratie en daarmee verband houdende zaken.
 2. De benoeming van de leden van de commissie geschiedt voor de termijn van twee (2) jaar. Afgetreden leden zijn niet terstond herkiesbaar.
 3. De commissie is bevoegd alle boeken, bescheiden en geldmiddelen voor de controle op te vorderen.
 4. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Indien de commissie niet met algemene stemmen tot goedkeuring van het financiële beleid of beheer kan besluiten, dient de commissie aan de voorzitter van de vereniging een vergadering met het bestuur te vragen. In deze vergadering, die op korte termijn dient te worden opgeroepen, worden de bezwaren van de commissie besproken alvorens de commissie verslag aan de ledenvergadering uitbrengt.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Artikel 17

 1. Deze commissie heeft tot taak het ( doen ) organiseren van wedstrijden voor de leden van de vereniging.
 2. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.

CONTROLE
Artikel 18

 1. De controle op en aan het water, vallende onder het beheer van de vereniging, wordt opgedragen aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en van onbesproken gedrag zijn.
 2. Zij dienen in het bezit te zijn van een door het verenigingsbestuur uitgegeven controleurs/legitimatiebewijs.
 3. De controle omvat de naleving van de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunningen, statuten, reglementen en/of verenigingsbesluiten.
 4. De controleurs zijn verplicht zich bij een controle behoorlijk te legitimeren.
 5. Houders van een verenigingsvergunning zijn verplicht die vergunning op eerste aanvraag aan de controleur te overhandigen.
 6. De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken. Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt, moet dit ter plaatse aan overtreder worden medegedeeld en worden doorgegeven aan de secretaris van de vereniging binnen 2 x 24 uur.
 7. Bij besluit van de ledenvergadering kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld.
 8. Niet bezoldigde controleurs ontvangen zonodig van de penningmeester van de vereniging tegen overlegging van de nodige bewijzen een onkostenvergoeding.

OVERTREDINGEN
Artikel 19

 1. Overtredingen van dit reglement worden onderscheiden in:
  1. het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Statuten, reglementen/besluiten in door de vereniging uitgereikte vergunningen en/of schriftelijk via een orgaan of op andere wijze ter kennis van de leden gebrachte bepalingen.
  2. het kopen, te koop aanbieden, verkopen of op andere wijze onbevoegd voorhanden hebben of verplaatsen van in verenigingswater gevangen vis;
  3. het gebruik van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de wet of verenigingsvoorschrift verboden is of waarvoor geen vergunning werd verstrekt;
  4. het vissen op onsportieve wijze;
  5. het vissen zonder vergunning, het medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in door de vereniging geëxploiteerd viswater;
  6. het hinderen, beledigen of bedreigen van de in artikel 18 van dit reglement tot controle bevoegd verklaarde personen;
  7. onbehoorlijk gedrag of het opzettelijk plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging;
  8. het niet voldoen aan het gestelde in artikel 4, de leden 2 en 3 sub a., van dit reglement.
 2. Gestraft dient te worden met:
  1. een schorsing van tenminste een (1) maand voor de overtreding genoemd in artikel 19 lid 1, sub a., d. en e.;
  2. een schorsing van tenminste zes (6) maanden voor de overtreding genoemd in artikel 19 lid 1, sub c., g. en h.;
  3. een ontzetting of royement van tenminste een (1) jaar doch ten hoogste twee (2) jaar voor de overtreding van artikel 19 lid 1, sub b. en f.
 3. Het bestuur is tegenover de algemene ledenvergadering verantwoording schuldig voor de opgelegde straffen.

Tegen straffen, door het verenigingsbestuur opgelegd, is geen beroep mogelijk, tenzij op verzoek van het gestrafte lid door de ledenvergadering ene beroep ontvankelijk verklaard wordt, in welk geval een dan speciaal te formeren commissie ad hoc voor beroep.